<pre id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"></ruby></pre>
  <acronym id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><listing id="k4mm7"></listing></strong></acronym><object id="k4mm7"><nav id="k4mm7"></nav></object>
  <p id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><xmp id="k4mm7"></xmp></strong></p>
  <td id="k4mm7"></td>
  1. <track id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"><tt id="k4mm7"></tt></ruby></track>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Các ??a ph??ng và các ban ngành h??u quan Trung Qu??c ?ang d??c s??c la?m t??t viê?c phòng ch?ng l? l?t, s?m kh?i ph?c l?i tr?t t? s?n xu?t và sinh ho?t
    M?i nh?t:2023-08-07 17:59:39   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CMG

   \

   Nh??ng ngày qua, ca?c ?i?a ph??ng ?? vu?ng Hoa B??c, ??ng B??c Trung Qu??c xua?t hiê?n l??ng m?a c?c l?n, gay ra l? l?t và thiên tai ??a ch?t. Các ?i?a ph??ng và các ban nga?nh h??u quan ?? t?ng c??ng toàn di?n c?ng tác pho?ng ch??ng thiên tai, s?m kh?i ph?c tr?t t? s?n xu?t và sinh ho?t.

   Ngày 6/8, t?i th? tr?n Tam Ba, huyê?n Lai Thu?y, tha?nh ph?? B?o ??nh, 26.000 du khách và ng??i dan ?? ???c di d??i, 16 ng?i làng m?t liên la?c ?? ???c kh?i phu?c.

   Ng??i dan b? ?nh h??ng b?i thiên tai ? th? tr?n ?iêu Oa ?? ???c di d??i ?ê?n khu s? ta?n t?m th?i ?? tr??ng Trung h?c ph?? th?ng s? 2 c?a thành ph? Trác Chau. M?i ky túc xá ??u ???c trang b? ma?y ?i?u hòa, co? n??c nóng l?nh, v.v.

   T?i qua?n Phòng S?n, B?c Kinh, sau 38 gi? chi?n ??u liên tu?c, ?êm 5/8, ca?c nhan viên c??u tr?? ?? hoàn thành nhi?m v? s?a ch??a, n?o vét ???ng Quan H??ng dài 15 km ? Phòng S?n, m? ra “ha?nh lang s?ng” cho h?n 10.000 ng??i dan ? xa? ?a?i An S?n và các khu v?c xung quanh.

   Tính ??n th?i ?i?m na?y, t?i thành ph? Ngu? Th???ng, t?nh H?c Long Giang, t??ng c??ng h?n 49.000 ng??i ?? ???c di d?i ?? ?ng phó v?i ??nh l? ?i qua khu v??c Ngu? Th???ng c?a s?ng La?p Lam.

   T?nh Cát Lam ?? c? t?ng c?ng 24 nhóm c?ng tác, huy ??ng v?t t? tr? giá 15 tri?u Nhan dan t?, ti?nh ?ê?n th??i ?iê?m na?y, h?n 79.000 ng??i ?? ???c di d??i.

   Hi?n nay, 10 nhóm c?ng tác pho?ng ch??ng l? l?t và c?u tr? thiên tai do B? T?ng ch? huy phòng ch?ng l? l?t, h?n hán Qu?c gia Trung Qu?c và ?y ban Qu?c gia v? Gi?m nh? Thiên tai và B? Qu?n ly ??ng pho? Kh?n c?p Trung Qu?c c? ?i ?ang h? tr? và h??ng d?n c?ng tác pho?ng ch??ng l? l?t và c?u tr? thiên tai ??a ph??ng ? ca?c n?i nh? B?c Kinh, Hà B?c, Thiên Tan, Cát Lam, H?c Long Giang, v.v.

   亚洲AV日韩AV永久在线观看_中文字幕亚洲综合小综合在线_人妻少妇中文在线视频_亚洲人成欧美中文幕
   <pre id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"></ruby></pre>
    <acronym id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><listing id="k4mm7"></listing></strong></acronym><object id="k4mm7"><nav id="k4mm7"></nav></object>
    <p id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><xmp id="k4mm7"></xmp></strong></p>
    <td id="k4mm7"></td>
    1. <track id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"><tt id="k4mm7"></tt></ruby></track>